Print Cycero

Ogólne Warunki Zamówienia

Czytelnie, jasno i pewnie. Te zasady kierują naszą działalnością już od 30 lat. Dzięki nim możemy Państwu zapewnić kompetentną i profesjonalną obsługę przy najwyższej jakości realizowanych zleceń.

Ogólne warunki umowy

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG (dalej: OWU)
PRZEZ DRUKARNIĘ PRINT CYCERO (dalej: Drukarnia)

§1.
Definicje

Umowa – umowa, w ramach której Klient zamawia wytworzenie i ewentualne dostarczenie Produktu wyszczególnionego w Zamówieniu złożonym w odpowiedzi na Ofertę, zobowiązując się do odebrania Produktu i zapłaty umówionego wynagrodzenia, a Drukarnia zobowiązuje się względem Klienta do wytworzenia Produktu oraz jego ewentualnego dostarczenia do umówionego miejsca jednorazowo lub partiami.

Klient – osoba lub firma składająca Zapytanie Ofertowe lub z którą Drukarnia zawarła Umowę.

Produkt – produkty wytworzone w ramach usługi prowadzonej przez Drukarnię

Zapytanie Ofertowe – oświadczenie Klienta skierowane do Drukarni za pośrednictwem poczty email, poczty, lub doręczone osobiście, obejmujące wszystkie niezbędne dane do sporządzenia Oferty przez Drukarnię, w tym ilości Produktu, specyfikacji technicznej z uwzględnieniem materiału, konstrukcji, kolorystyki, uszlachetniania, cech funkcjonalnych, sposobu pakowania oraz oczekiwanego terminu i ewentualnego miejsca dostawy całości lub części Produktu.

Oferta – oświadczenie Drukarni, skierowane do Klienta za pośrednictwem poczty email, poczty, lub doręczone osobiście, będące odpowiedzią na Zapytanie Ofertowe, obejmujące takie informacje, jak: nakład, surowiec, format, kolorystykę, uszlachetnianie, zakres prac introligatorskich, dane Klienta, sposób pakowania, oraz cenę jednostkową, ewentualnie sposób i termin zapłaty, sposób transportu i jego koszt.

Zamówienie – oświadczenie Klienta skierowane do Drukarni za pośrednictwem poczty e-mail, poczty, lub doręczone osobiście – w tym przypadku zamieszczone na otrzymanym uprzednio od Drukarni formularzu zamówienia – zawierające jednoznaczną zgodę na Ofertę przedstawioną uprzednio przez Drukarnię. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem OWU Drukarni.

Reklamacja – oświadczenie Klienta kwestionującego prawidłowe wykonanie Produktu, skierowane do Drukarni za pośrednictwem poczty e-mail, poczty, lub doręczone osobiście, zawierające dane takie jak: wskazanie rodzaju wady produktu, okoliczności oraz terminu wykrycia wady produktu, a także treść żądania Klienta w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Procedura Reklamacyjna – obowiązkowy tryb postępowania wszczętego w wyniku złożenia przez Klienta reklamacji w stosunku do Produktu.

Model – makieta (prototyp) produktu wykonana z docelowych surowców, najczęściej wykonana za pomocą plotera tnącego, z symulacjami bigów i bez grafiki.

Opiekun Klienta – pracownik Drukarni z działu sprzedaży i marketingu, zajmujący się bieżącą obsługą klienta i zamówień.

Plik zamknięty – praca wydrukowana do pliku postscript’owego. W praktyce oznacza pracę zapisaną w pliku, w którym nie można lub nie powinno się wprowadzać już żadnych zmian. Ewentualne zmiany lub korekty powinny zostać wprowadzone w pliku otwartym.

§2.
Zawarcie Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje w wyniku złożenia Zamówienia stanowiącego akceptację Oferty przygotowanej przez Drukarnię w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe. Warunkiem zawarcia Umowy jest potwierdzenie ze strony Drukarni przyjęcia Zamówienia i skierowania do realizacji.
2. W celu otrzymania Oferty ze strony Drukarni niezbędne jest wystosowanie Zapytania Ofertowego do Działu Marketingu i Sprzedaży Drukarni w formie umożliwiającej przygotowanie Oferty a więc zawierającej wszelkie niezbędne dane mające służyć do jej sporządzenia. Dane przesłane w formie elektronicznej powinny być przesłane w formie pliku zamkniętego i zgodne z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej drukarni www.printcycero.pl. Warunkiem koniecznym przystąpienia do wyceny jest podanie prawdziwych danych przez Klienta w tym NIP, adres mail, adres siedziby firmy oraz numeru telefonu.
3. W przypadku pojawienia się po stronie Drukarni wątpliwości skutkujących niemożnością przygotowania Oferty, Klient zostanie poproszony o uzupełnienie Zapytania Ofertowego o niezbędne dane i wysłanie pliku zamkniętego.
4. Po złożeniu Zapytania Ofertowego Klient uzyska w ciągu 48 godzin informację zwrotną od osoby odpowiedzialnej ze strony Drukarni za przygotowanie Oferty. Termin 48 godzin ulega stosownemu przedłużeniu, jeśli jego upływ przypada w sobotę lub niedzielę. Osoba przygotowująca Ofertę jest uprawniona do składania oświadczeń woli wiążących Drukarnię w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy na warunkach wynikających z przygotowanej Oferty. Osoba Odpowiedzialna nie jest uprawniona do samodzielnego modyfikowania skierowanej do Klienta Oferty, w szczególności w zakresie rabatów, odroczeń płatności lub terminów realizacji.
5. Gdy Drukarnia nie jest w stanie wykonać usługi, której dotyczy Zapytanie Ofertowe, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Osobę Odpowiedzialną za pośrednictwem poczty email, osobiście lub telefonicznie.
6. Oferta zawiera w szczególności koszt wykonania usługi, koszt narzędzi niezbędnych do wykonania zlecenia, koszt ewentualnego transportu, oraz może zawierać przewidywany czas realizacji. Integralną częścią oferty jest specyfikacja surowcowa oraz specyfikacja technologiczna (ilość kolorów, uszlachetnienia, druk, procesy introligatorskie, i in.).
7. W przypadku akceptacji Oferty, Klient składa zamówienie w formie wskazanej w §1 niniejszych OWU. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Oferty oraz OWU.
8. Z chwilą doręczenia Zamówienia Opiekunowi Klienta, oraz doręczenia Klientowi potwierdzenia otrzymania Zamówienia i skierowania do realizacji, Umowa uważana jest za zawartą i wiąże strony.
9. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia, przy czym termin dostawy może ulec przedłużeniu, szczególnie w przypadku braku akceptacji projektów przez Klienta, utrudnień surowcowych, awarii maszyn, strajków, klęsk żywiołowych, na co Klient wyraża zgodę. Jeżeli przeszkody trwają dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.
10. W przypadku zakwestionowania przez Drukarnię materiałów potrzebnych do realizacji Zamówienia, nadesłanych przez Klienta, Klient po otrzymaniu takiej informacji zobligowany jest do przysłania nowych bądź poprawionych materiałów wraz z pisemnym wskazaniem, z których materiałów Drukarnia ma skorzystać do uruchomienia Zamówienia. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu przygotowania plików graficznych dla Drukarni dostępne są na stronie internetowej drukarni, bądź mogą zostać dostarczone przez Osobę Odpowiedzialną pocztą email. Czas przygotowania właściwych materiałów przedłuża okres realizacji zamówienia.
11. Dostawca zastrzega sobie prawo do tolerancji ilościowych dla wyrobu gotowego, które wynoszą +/- 10% w stosunku do wielkości zamówienia.
12. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich bądź praw do znaków towarowych, które wystąpiłyby w plikach graficznych otrzymanych od klienta. Drukarnia nie ma obowiązku ani możliwości prawnych aby to kontrolować.

§3.
Proces produkcji

1. Do wytworzenia Produktu wykorzystywane będą materiały i środki techniczne należące do Drukarni, chyba że konkretna Umowa stanowić będzie inaczej. Odmienne uzgodnienie może także obejmować obowiązek Klienta dostarczenia własnych materiałów, potrzebnych do wytworzenia Produktu. W takim przypadku Umowa musi określać sposób i termin przekazania Drukarni materiałów, sposób ich przechowywania oraz sposób wyliczenia się z nadwyżki.
2. Drukarnia zobowiązana jest wytworzyć Produkt zgodnie z parametrami przedstawionymi Klientowi w Ofercie.
3. W przypadku gdy Drukarnia bądź Klient uznają za konieczne aby przed finalną produkcją przedstawić Klientowi do akceptacji Modelu Produktu, Drukarnia wytworzy w pierwszej kolejności Model Produktu i poinformuje Klienta o miejscu i terminie zapoznania z Modelem.
4. Do chwili akceptacji Model Produktu, Drukarnia będzie podejmowała jedynie działania niezbędne dla przygotowania realizacji Umowy. Drukarnia zabezpieczy możliwości produkcyjne swojego przedsiębiorstwa dopiero po akceptacji próbki. Termin realizacji Zamówienia ulega przedłużeniu o okres oczekiwania na akceptację próbki Produktu przez Klienta.
5. W przypadku zgłoszenia takiego życzenia i wyrażeniu zgody przez Drukarnię, Klient będzie uprawniony do nadzorowania procesu produkcji za pośrednictwem oddelegowanego pracownika, po wcześniejszym uzgodnieniu z Drukarnią daty i miejsca akceptu. Akcept ze strony Klienta nie może wstrzymywać lub utrudniać procesu produkcji oraz ruchu Drukarni. Umowa może przewidywać szczegółowe uprawnienia Klienta w zakresie akceptu, w szczególności uprawnienie do oddzielnej akceptacji poszczególnych etapów produkcji.
6. Drukarnia ma prawo obciążyć Klienta za nieuzasadnione wstrzymanie lub opóźnienie produkcji na podstawie stawki roboczogodziny przypisanej do danej maszyny lub maszyn, w kwocie od 200,- PLN do 600,- PLN netto za godzinę opóźnienia lub przestoju.
7. Klient zostanie poinformowany przez Drukarnię o wszelkich okolicznościach zagrażających terminowości realizacji Umowy, jak również o podjętych środkach zaradczych.
8. Niezwłocznie po zakończeniu procesu wytwarzania Produktu, Drukarnia przystąpi do sprawdzenia jakości Produktu, a w przypadku jej pozytywnego zatwierdzenia, dokona pakowania Produktu zgodnie z Umową oraz powiadomi Klienta o gotowości do wydania Produktu lub jego przetransportowania w umówione miejsce.

§4.
Zasady pakowania, transportu i przechowywania Produktu

1. Zasady ogólne.
Karton z którego wykonane są opakowania jest szczególnie wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. Przed przystąpieniem do dalszej obróbki zaleca się przetrzymanie opakowań kartonowych na hali produkcyjnej w celu zaaklimatyzowania. Brak okresu zaaklimatyzowania może wpłynąć na pękanie opakowań, rozwarstwienia kartonu, a w przypadku kartoników pod blistry, na problemy ze zgrzewalnością. W trakcie aklimatyzacji nie należy pozostawiać otwartych opakowań zbiorczych.
Opakowania kartonowe należy przechowywać w temperaturze 20-25 oC przy zachowaniu względnej wilgotności w zakresie 50-55%.
Okres aklimatyzacji w zależności od różnicy temperatur pomiędzy warunkami transportu, a panującymi na hali, powinien wynosić:

RÓŻNICA TEMPERATUR[ºC]: 5; 7,5; 10; 15; 20; 30.
CZAS AKLIMATYZACJI [h]: 4; 8; 10; 16; 48; 84.

Opakowania kartonowe nie powinny być narażone na nagłe zmiany wilgotności i temperatury, w tym na bezpośrednie działanie silnych źródeł ciepła. Zamoknięcie opakowań lub gwałtowne ich ogrzanie może doprowadzić do pofalowania ich powierzchni, pękania, rozwarstwiania się, delaminacji, a w przypadku kartoników pod blistry, zmian właściwości zgrzewania lub całkowitej ich utraty.
2. Koszt każdego rodzaju pakowania zależy od indywidualnych cech Produktu i wliczany jest w cenę Produktu w Ofercie.
3. Klient może skorzystać z usługi transportu oferowanej przez Drukarnię, skorzystać z oferty przewoźnika zewnętrznego lub zapewnić własny transport. Ustalenie sposobu odbioru i transportu Produktu stanowi jeden z elementów Umowy, który precyzowany jest w Zamówieniu.
4. Transport wyprodukowanych wyrobów Drukarni Print Cycero musi odbywać się samochodami z zamkniętą przestrzenią ładunkową, czystych, bez obcych zapachów, bez uszkodzeń przez które może dostać się woda lub inne czynniki mogące wpłynąć na stan techniczny i jakość przewożonych wyrobów.
W przypadku transportu organizowanego przez Drukarnię Print Cycero lub firmę transportową wynajętą przez Drukarnię Print Cycero (RABEN), Drukarnia Print Cycero ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wyrobów powstałe podczas transportu po opuszczeniu Drukarni Print Cycero.
W przypadku transportu organizowanego przez Klienta lub firmę transportową wynajętą przez Klienta, Drukarnia Print Cycero nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia wyrobów powstałe po opuszczeniu Drukarni Print Cycero.
5. Podczas odbioru przesyłki Klient musi upewnić się co do wyglądu zewnętrznego opakowań i stanu dostarczonych materiałów. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki odbiorca winien natychmiast poinformować Drukarnię Print Cycero o zaistniałym fakcie, a na dokumentach przewozowych przewoźnika dokonać stosownej adnotacji wraz z dokumentacją fotograficzną uszkodzeń i wysłać mailem na adres biuro@printcycero.pl. W dokumencie powinien znaleźć się dokładny opis uszkodzeń, numer rejestracyjny samochodu, nazwisko kierowcy, data i godzina zdarzenia, oraz stosowne podpisy.
6. Wszystkie wyroby Drukarni Print Cycero winny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w temperaturze 20-25 °C, o wilgotności względnej 50-55% , wentylowanych, wolnych od szkodników, insektów i owadów. Przechowywane towary winny być w zamkniętych opakowaniach bez dostępu światła dziennego do produktu, z dala od promienników i źródeł ciepła. Oświetlenie pomieszczeń magazynowych winno mieć ograniczoną emisję promieniowania UV. Uprzednio otwarte paczki z wyrobami Drukarni Print Cycero winny być zabezpieczone przed dostępem światła, a zwłaszcza światła dziennego, przykryte folią lub innym materiałem zabezpieczającym przed kurzem i pyłem.

§5.
Reklamacje

1. Procedura Reklamacyjna uregulowana w niniejszych OWU stanowi umowną modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, uregulowanej przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Uprawnienia Klienta oraz odpowiadające im obowiązki Drukarni uregulowane zostały w niniejszych OWU w sposób wyczerpujący. Ze względu na specyfikę wykonywanego w Drukarni Produktu wyłączone jest pomocnicze stosowanie do odpowiedzialności Drukarni przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy.
2. Drukarnia ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu wad produktu powstałych z powodu okoliczności zawinionych ze strony Drukarni. Odpowiedzialność Drukarni z tytułu wad produktu realizowana jest jedynie w ramach niniejszej Procedury Reklamacyjnej pod rygorem utraty przez Klienta uprawnień z tego tytułu.
3. Wniesienie do sądu lub sądu polubownego pozwu lub wniosku, którego przedmiotem będą roszczenia z tytułu wad produktu, przed datą wyczerpania Procedury Reklamacyjnej, będzie traktowane jako przedwczesne.
4. Klient zobowiązany jest do zbadania Produktu niezwłocznie po wejściu w jego posiadanie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty dostarczenia. W przypadku Produktu dostarczanego częściami, obowiązek niezwłocznego zbadania odnosi się każdorazowo do pierwszej i kolejnych partii Produktu.
5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad powstałych w Produkcie po przejściu ryzyka jego uszkodzenia lub utraty na kontrahenta Klienta.
6. W przypadku wydania Produktu przewoźnikowi wskazanemu przez Klienta, uważa się, że Produkt był w stanie należytym w chwili jego przekazania przewoźnikowi. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Wad powstałych w Produkcie po przejściu ryzyka jego uszkodzenia lub utraty na tego przewoźnika.
7. Jeżeli w wyniku zbadania Produktu przez Klienta ujawni się wada Produktu, Klient zawiadomi o tym niezwłocznie Drukarnię, zabezpieczy kwestionowaną partię Produktu i zadba o zminimalizowanie szkód wynikających z istnienia wady. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji będzie zwrot (na koszt Print Cycero) kwestionowanej partii Produktu do Drukarni. W przypadku gdyby Klient uznał, że wadliwa partia Produktu nadaje się do wykorzystania w produkcji, Klient zawiadomi Drukarnię o wadzie Produktu przed rozpoczęciem produkcji, celem ustalenia dalszego postępowania oraz sporządzi dokumentację fotograficzną wadliwej partii Towaru. Drukarnia nie będzie rozpatrywać reklamacji jeśli kwestionowana partia Produktu została użyta do docelowej produkcji po ujawnieniu wady Produktu przez Klienta a Drukarnia nie została o tym fakcie uprzednio powiadomiona.
8. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ujawnieniu wady produktu, Opiekun Klienta udzieli Klientowi niezbędnych wyjaśnień co do sposobu dalszego postępowania.
9. Niezwłocznie po odnotowaniu wpływu Reklamacji, Osoba Odpowiedzialna skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o przekazaniu sprawy do Działu Kontroli Jakości. Od tego momentu obsługa Reklamacji Klienta będzie prowadzona przez Specjalistę ds. Jakości, który poinformuje Klienta pisemnie w terminie do 30 dni od daty odbioru towaru wadliwego przez Drukarnię o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Drukarnia powinna w miarę możliwości kierować się sposobem załatwienia Reklamacji wskazanym przez Klienta. W przypadku, gdyby spełnienie oczekiwania Klienta nie było w tym konkretnym przypadku możliwe, Drukarnia będzie uprawniona do załatwienia Reklamacji w inny dostępny sposób, w szczególności udzielając upustu cenowego.
10. W trakcie Procedury Reklamacyjnej, Klient będzie uprawniony do otrzymywania bieżących informacji o stanie Reklamacji, podejmowanych krokach oraz ich wynikach, za pośrednictwem Specjalisty ds. Jakości.
11. W przypadku wystąpienia konieczności sprawdzenia faktów związanych z wadą produktu, w szczególności konieczności poddania Produktu ekspertyzie, konieczności sprawdzenia stanu Produktu lub jego części lub odbycia spotkania z udziałem Klienta bądź osób trzecich, termin Procedury Reklamacyjnej może ulec przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 60 dni. Specjalista ds. Jakości poinformuje o tym fakcie Klienta, podając przyczynę przedłużenia Procedury Reklamacyjnej oraz nowy termin jej zakończenia.
12. W przypadku wystąpienia konieczności sprawdzenia faktów związanych z wadą produktu, w szczególności konieczności poddania Produktu ekspertyzie, konieczności sprawdzenia stanu Produktu lub jego części, Klient może zostać poproszony o dostarczenie Produktu lub jego części do miejsca wskazanego przez Drukarnię.
13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji Klienta, Drukarnia pokryje koszty czynności związanych z reklamacją, w szczególności koszty transportu Produktu oraz inne koszty Procedury Reklamacyjnej.
14. W przypadku oczywiście nieuzasadnionego zgłoszenia Reklamacji, w tym zgłoszenia reklamacji w złej wierze, Klient zobowiązany będzie do pokrycia udokumentowanych kosztów Procedury Reklamacyjnej.
15. Wszelkie roszczenia Klienta z tytułu wady produktu nie będą dochodzone przed sądem do czasu zakończenia Procedury Reklamacyjnej.
16. Niezależnie od daty ujawnienia wady produktu, roszczenia z tytułu wad produktu wygasają po upływie trzech miesięcy od daty wydania Produktu Klientowi lub osobie trzeciej przez niego wskazanej. Zgłoszenie Reklamacji po upływie ww. terminu nie rodzi skutków prawnych. Reklamacja zgłoszona po terminie zostanie pozostawiona bez dalszego biegu.

§6.
Płatności

1. Po każdej dostawie zamówionego produktu/usługi wystawiana jest faktura VAT.
2. Rozliczenia z tytułu Umowy prowadzone będą w walucie polskiej. Dopuszczalne jest ustalenie rozliczenia w walucie obcej. W takiej sytuacji w przypadku chęci dokonania płatności w walucie obcej, waluta obca podlega przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury.
3. W przypadku zamieszczenia takiego wymogu w Ofercie, Klient wpłaci Drukarni zaliczkę w kwocie wynikającej z Umowy w terminie 3 dni od daty jej zawarcia. Drukarnia doręczy Klientowi fakturę VAT dokumentującą wpłatę zaliczki w terminie i na zasadach wynikających z przepisów prawa podatkowego. Drukarnia jest uprawniona do uzależnienia przystąpienia do realizacji Zlecenia od otrzymania zaliczki.
4. W braku odmiennego uzgodnienia, płatność za dostawę Produktu następować będzie na podstawie faktury VAT, doręczonej Klientowi w terminie i na zasadach wynikających z przepisów prawa podatkowego. Faktura VAT opatrzona będzie ustalonym z klientem terminem płatności.
5. W przypadku zaległości płatności przekraczającej okres 14 dni, Drukarnia uprawniona będzie, po uprzednim wezwaniu Klienta do natychmiastowej zapłaty, do naliczenia odsetek umownych od zaległej kwoty w wysokości stopy odsetek ustawowych.
6. W przypadku zaległości płatności jak w pkt 5 Drukarnia ma prawo odmówić przyjęcia od Klienta zamówienia, bądź wydania wyrobów gotowych wyprodukowanych na podstawie wcześniejszych Zamówień.

§7.
Komunikacja Stron

1. Strony zobowiązują się do wymiany informacji dla celów realizacji Umowy za pośrednictwem poczty e-mail, poczty tradycyjnej, lub bezpośrednio przez upoważnionych pracowników. Ilekroć Umowa lub Ogólne Warunki przewidują konieczność złożenia oświadczenia lub przesłania informacji, nie wskazując wyraźnie, w jakiej formie oświadczenie lub informacja ma zostać złożone, Strony uprawnione są do korzystania z form komunikacji przewidzianych w punkcie niniejszym.
2. Uzgodnienie w zakresie form wymiany informacji pomiędzy Stronami nie wiąże, ilekroć przepis prawa stanowi odmiennie, wymagając formy pisemnej albo formy szczególnej.
3. Wszelkie zmiany Umowy lub modyfikacje praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. W sprawach spornych przyjmuje się, że złożone oświadczenie wiąże Stronę, jeśli złożone zostało przez pracownika Strony za pośrednictwem adresu e-mail działającego w ramach oficjalnej domeny internetowej Strony, lub pocztą przy wykorzystaniu papieru firmowego Strony – chyba że wykazane zostanie, że złożenie oświadczenia nastąpiło w wyniku czynu niedozwolonego pracownika Strony lub osoby trzeciej.

§8.
Zasady odpowiedzialności

Wszelka odpowiedzialność Drukarni z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z Umowy, w tym także odpowiedzialność wynikająca z wad produktu, obejmuje szkodę rzeczywiście poniesioną i udokumentowaną przez Klienta, z wyłączeniem utraconych korzyści i ograniczona jest do kwoty stanowiącej 100 % wartości Umowy.

§9.
Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdyby jedno lub kilka postanowień niniejszych OWU okazało się nieważne lub nieskuteczne, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.
2. Umowa, OWU oraz związane z nimi prawa i obowiązki Stron podlegają prawu polskiemu, niezależnie od miejsca siedziby Klienta, miejsca inkorporacji oraz miejsca dostawy Produktu.
3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami na gruncie wykonania Umowy rozwiązywane będą na drodze polubownej, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Drukarni.

Zuzanna Kula
dyrektor handlowy

Z naszych referencji

Niniejszym listem referencyjnym firma Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol w Krakowie SA pragnie poświadczyć wysoki profesjonalizm pracowników oraz dobrą jakość wytwarzanych opakowań przez Drukarnię Print Cycero.

mgr inż. Alina Lekstan

Prezes Zarządu, Krakowskie Zakłady Zielarskie Herbapol w Krakowie SA

Z pełną odpowiedzialnością DRUKARNIA PRINT CYCERO Sp. z o.o. jest firmą godną polecenia. Nasza 12-to letnia współpraca w dziedzinie kartoników i palet do zgrzewania blistrowego oraz pudełek pakowych jest bardzo owocna i rozwojowa.

Krzysztof Sapeta

Dyrektor Zakładu, Przedsiębiorstwo Chemistik S.J.

Współpraca z Drukarnia Print Cycero Sp.z o.o. Sp.k. ul.Wojska Polskiego 6; 42-100 Kłobuck jest bardzo dobra. Realizacja zamówień i dostawy zawsze na czas. Kompetencja pracowników i jakość wykonywanych zleceń na wysokim poziomie.

Aleksandra Nawrocka

Bakalland S.A, Wyszukane przyjemności, Warszawa

Zaczynajmy!

Jeżeli potrzebujecie Państwo wysokiej jakości opakowań zapraszamy do współpracy z nami.